HR Business Partner & Headhunter Reija Laurell HR with you:lta kertoo 5 vinkkiä

Kun liiketoiminta kasvaa, tulee jossain vaiheessa aika miettiä sitä, voisiko omaa liiketoimintaa kehittää ja toimintaa tehostaa lisäresursseilla. Aiemmin olet ehkä hyödyntänyt alihankkijoiden palveluita ja yhteistyökumppaneita, mutta jatkumon kannalta työntekijän palkkaaminen voisikin olla parempi vaihtoehto.

1. Päätöksen tekemisessä ei kannata kiirehtiä

Ennen lopullisen rekrytointipäätöksen tekemistä, on tärkeää miettiä, onko omassa yrityksessä juuri nyt oikea hetki lisäresursseille. Onko asiakkaita riittävästi ja salliiko talous lisäkustannuksia? Tuottaako uusi kustannus pitkällä aikavälillä kulua enemmän tulosta. Pienyrittäjälle työntekijän rekrytointi on myös hieno mahdollisuus. Se vapauttaa yrittäjän energiaa kehittämistyölle, uusasiakashankintaan sekä luo asiakkaille varmuutta, pysyvyyttä, jatkumoa ja lisää yrityksen luotettavuutta. Lisäksi yrittäjä saa laajennettua tarjontaansa monipuolistamalla resurssejaan.

Päätöstä kannattaa pohtia eri näkökulmista ja varmistaa todellinen tarve, oikea aika sekä taloudelliset edellytykset. Onko tarve jatkuva vai määäaikainen. Rekrytointipäätöksen kanssa ei kannata kiirehtiä.

2. Selkeä viestintästrategia helpottaa valintoja

Kun päätös työntekijän rekrytoinnista on tehty, alkaa oikean henkilön etsiminen. Jotta yrittäjä päätyisi parhaaseen mahdolliseen valintaan, tulee hakuprosessiin liittyvän viestinnän olla selkeää ja informatiivista. Paras lopputulos saadaan, kun yrittäjä tuntee omat kykynsä ja tiedostaa yrityksen tarpeet uuden henkilön rekrytoinnissa. Oman yrityksen työnantajamielikuvaa potentiaalisten hakijoiden silmissä on helpompi lähteä rakentamaan, kun yrityksen olemassaolon tarkoitus ja visio ovat kristallin kirkkaana mielessä. Pienyrittäjällä ei välttämättä ole ison brändin antamaa tukea ja yritys sekä avoinna oleva työtehtävä pitää kuvailla houkuttelevasti ja luoda kiinnostusta tehtävään.

Löytäminen helpottuu, kun tietää, mitä etsii. Eri vaihtoehdoista valitaan kohderyhmä, josta sopivia hakijoita lähdetään tavoittelemaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon hyviä hakijoita. Ihannetilanne on se, että pääsee valitsemaan itselle sopivimman työntekijän useiden hyvien hakijoiden joukosta. Oikea kohderyhmä sekä oikeat kanavavalinnat ohjaavat oikeanlaisia hakijoita tarttumaan ilmoitukseen ja hakemaan työtehtävää.

Selkeä ja valittuun kohderyhmään kohdennettu hakuilmoitus lisää ammattimaisuuttasi työnantajana ja herättää kiinnostusta oikeanlaisessa ryhmässä. Ilmoituksessa voi mainita myös pienen yrityksen tarjoamia etuja, kuten joustavuus, monipuoliset työtehtävät, kasvumahdollisuudet sekä muita tarjoamiasi etuja etätöistä terveyspalveluihin.

Oma budjetti vaikuttaa viestintäkanavien valintaan. Kustannustehokkaimpia vaihtoehtoja ovat verkostojen hyödyntäminen, sosiaalinen media, ammattilaisten palvelujen hyödyntäminen, esimerkiksi vain osassa rekrytointiprosessia.

3. Henkilöarvioinnin avulla säästöjä kustannuksiin

Mikäli hakuilmoitus on tuottanut tulosta ja olet saanut paljon hyviä hakemuksia, on sertifioidusta henkilön ominaisuuksien testaamisesta apua sopivimman henkilön löytämisessä. On osoitettu, että testaustulosten avulla voidaan saada hyödyllistä tietoa henkilön soveltuvuudesta sekä onnistumisen edellytyksistä haettuun tehtävään.

Työnantaja voi testata esimerkiksi hakijoiden kykyjen ja vuorovaikutustaitojen sopivuutta tarjoamaansa tehtävään. Testausmenetelmiä on erilaisia ja jo kevyemmillä testeillä voidaan erotella hakijoiden profiileita ja välttyä epäsopivilta valinnoilta. Tulokset antavat tietoja, joita perinteisen haastattelun avuin on vaikea tavoittaa.

Henkilöstöalan ammattilaisten apua kannattaa ottaa vastaan. Testien kustannustehokkuus pitkän aikavälin hyötyihin nähden on suuri, koska testaustuloksia voi hyödyntää eri tavoin jatkossakin, yrityksen kehittyessä tai resurssien uudelleen järjestämistarpeissa.

4. Avoimuus on reilua molemmille

Yrittäjän on tärkeä kertoa avoimesti ja totuudenmukaisesti yrityksen tulevaisuudesta, visiosta sekä omista unelmista yrityksen kehittämisessä. Pienyrittäjyydessä on erityispiirteitä, ja jossain määrin myös työntekijältä vaaditaan erityisyyttä viihtyäkseen. Itsenäisyys, oikeanlainen osaaminen, epävarmuuden sietokyky, lojaalisuus sekä viimekädessä myös työtapojen yhteensopivuus yrittäjän ja työntekijän kesken.

Työntekijän palkkaaminen voi olla uusi tilanne myös yrittäjälle. Selkeät roolit on hyvä kirjata ylös. Alusta asti on tärkeää luottaa ja uskaltaa luovuttaa tehtäviä myös työntekijälle. Pahimmillaan kustannustehokkuus kärsii, mikäli työnkuva on epäselvä, molemmat tekevät samaa työtä tai tulee hukkatöitä. Avoin ilmapiiri ja selkeät raamit helpottavat työtehtävien jakautumista.

Oikean henkilön valitsemisen jälkeen tehdään sopimus, joka tulisi olla selkeä. Sellainen, että se vastaa totuudenmukaisesti tarjottua työtehtävää. Kuvaus voi olla myös yleisellä tasolla, koska pienessä yrityksessä vaaditaan lähes poikkeuksetta muutosvalmiutta, monipuolista osaamista sekä joustavuutta. Lainmukainen sopimus on molempien etu. Yrittäjällä on mahdollisuus saada maksutonta apua erilaisista yhteisöistä ja järjestöistä.

5. Aloita yhteisellä projektityöllä

Tavoitteena on, että molemmat – sekä yrittäjä että uusi työntekijä – ovat tyytyväisiä, sitoutuneita ja lojaaleja. Mikäli on mahdollista, harjoittele yhteistyötä ja testaa työskentelytapojenne yhteensopivuus pienemmillä projekteilla ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Työntehokkuuden kannalta turvallinen, luottava ja arvostava ilmapiiri ovat tärkeitä ja niiden avulla pystytään välttymään työsuhteen purkamiselta puolin ja toisin.

Toimittanut: Petra Autinen